HJEM / BIBLIOTEK / HVA ER HOLISME?

Image of hands holding glowing lights

Begrepet holisme

Begrepet holisme har lange tradisjoner og er brukt innenfor både vitenskap, livssyn og filosofi. Innenfor vitenskapen er holisme en metode blant annet i psykologi, biologi, sosiologi og antropologi som anvender helheten som forklaringsprinsipp, i motsetning til studier av isolerte trekk.

 

Som livssyn er holisme en forståelse av at mennesker, dyre- og planteliv, jorden og universet henger sammen og utgjør en helhet, og at hver enkelt del ikke kan forstås fullt ut uavhengig av denne helheten. Holisme er en bredt anlagt livsanskuelse og innebærer et ansvar for oss selv, menneskene, dyrene og jorden i sin helhet. 

 

Under finner du idéhistoriske eksempler på hva det kan bety, slik det har blitt uttrykt fra antikken til i dag. I tillegg til at begrepet brukes i mange ulike vitenskaper, har det også blitt uttrykt gjennom politisk kamp, naturvern, ny-åndelighet og mye mer. For noen av oss er holisme et livssyn som vi tenker er viktig for å ta vare på oss selv og vår indre jeg, menneskeheten og jorden med dets mangfoldige dyre- og planteliv.

 

Holismens historiske røtter

Prinsippet bak holisme ble første gang definert av filosofen Aristoteles i et av hans hovedverk, Metafysikken (fra 300-tallet f.Kr.): «Helheten er mer enn summen av delene». Med det sier han at systemet som helhet bestemmer hvordan delene henger sammen. Amerikanske John Muir, kjent som John of the Mountains, formulerte det slik (på 1800-tallet): «Når man rykker i en enkelt ting i naturen, oppdager man at den er knyttet til resten av verden». I boken Holism and Evolution (1926) «oppfant» sørafrikaneren Jan Smuts begrepet holisme, og definerte det slik: «Tendensen i naturen til å danne helheter som er større enn summen av delene, gjennom kreativ evolusjon». 


På det medisinske området dukket holismen for alvor opp på 1970-tallet i form av en ny tilnærming til pasienten: den psykosomatiske. I stedet for å kartlegge en enveis årsakssammenheng fra psyke til soma, eller omvendt, ble både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer satt i sammenheng. En forstyrrelse på et hvilket som helst nivå – somatisk, psykisk eller sosialt – ville påvirke de andre nivåene og helheten.

 

Helhetstanken kan også forbindes med økologi. En økologisk tankegang handler om menneskets ansvar for å ta vare på naturen og mangfoldet i verden.

 

Holisme i samfunnet

Vi kan også sette holisme inn i et samfunnsmessig perspektiv. Der ses holisme som det motsatte av individualisme. Det siste er jo et uttrykk for vår tid, men allerede mot slutten av 1800-tallet beskrev den franske sosiologen Émile Durkheim det slik: «Moderne mennesker lever i et individualistisk samfunn, mens det gamle greske samfunnet kunne betraktes som ‘helhetlig’ – fordi individet der fant sin identitet i samspill med samfunnet som helhet». Martin Luther King Jr. hadde et helhetlig syn på sosial rettferdighet. Et av hans berømte sitater lyder: «Urettferdighet hvor som helst er en trussel mot rettferdighet overalt».

 

Altså, som mennesker kan vi se oss selv som en del av naturen, og samtidig inkludere våre medmennesker og samfunnet som helhet. Vi er alle en del av helheten. 

 

Holisme og mennesket

Men hva er egentlig et menneske? Og hvordan passer vi inn i det store bildet? Det kan finnes et grunnleggende innslag av panteisme i det holistiske verdensbildet: «Alt er gud/ universet». Dette handler om at det ikke kan skilles mellom den skapende kraften og det som blir skapt. Altet/ gud er i alt – alt er en enhet, uendelig og altomfattende. Panteisme finner man bl.a. hos de greske stoikerne (tidlig 300-tall f.Kr.) og hos den hollandske filosofen Baruch Spinoza (1600-tallet). Tanken om en immanent (iboende) gud/ kraft, er også representert i mange religiøse tradisjoner, bl.a. i kabbalá og hinduisme. Ser man på ny-åndeligheten i våre vestlige samfunn, så er det ofte snakk om Altet og Universet. 

 

På mange måter kan det å leve holistisk oppleves “som å komme hjem”. Du vil kunne finne en naturlig omtanke ovenfor omgivelsene og tar ansvar for din del av det. Du skiller ikke mellom deg selv og Altet. Det kan bidra til mindre opplevelse av «utenforskap», selv om du skulle slumpe til å skuffe deg selv i smått (eller stort). Holisme handler om å leve helhetlig. Du lever med autentisitet. Noen kaller det «hel ved». Du kan kalle det akkurat det du selv vil. Her finnes det ingen dogmer, men heller en søken etter sannheter – og en stor nysgjerrighet på livet!   


Les Holistisk Forbunds verdigrunnlag her

Bibliotek

Hva er holisme
Helheten er mer enn summen av delene

Holismepodden
Ulike tanker om holisme

Et bærekraftig livssyn
Tanker om økologi og bærekraft

Livssynspolitikk
Rett til å utøve egen åndelighet

Holisten
Alle utgaver av medlemsbladet

Nyhetsbrev

Artikler
Til inspirasjon og ettertanke

Brosjyrer om HoF
som kan benyttes

HoFs uttalelser
fra 2007 og til i dag