HJEM / TJENESTER / VEDTEKTER


Holistisk Forbund ble stiftet 16.11.2002.

Vedtektene som er oppgitt her ble vedtatt på landsmøtet 2002 i Oslo. 

Sist endret på Landsmøte 30.04.2022.


1. FORMÅL

Holistisk Forbund er et livssynssamfunn som vil fremme og ivareta et holistisk livssyn. Et holistisk livssyn innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden. Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger.

 

2. MEDLEMSKAP

Medlemsberettiget er enhver over 15 år som er enig i formålsparagrafen.

Medlemskapsberettiget er også personer under 15 år, hvor en av de foresatte samtykker skriftlig i at disse skal være medlemmer. Medlemskapet bekreftes av medlemmet selv ved fylte 15 år med signatur. Medlemmer under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett i lokallag.

Støttemedlemskap er for dem som er medlem i andre tro- og livsynsforbund/-samfunn. Støttemedlemmer har møterett, talerett og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet etter gjeldene vedtekter. 

Medlemmer over 15 år har møte-, tale-, og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet.

 

3. ORGANISASJON

3.1.Forbundet utøver sin virksomhet gjennom følgende organ:

Landsmøtet

Hovedstyret

Lokallag

3.2. Landsmøtet er forbundets øverste myndighet og fastsetter sted for neste Landsmøte

Landsmøtet består av:

-Hovedstyret

-Lokallagsrepresentanter

-Medlemmer

Hovedmedlemmer over 15 år har stemmerett.

Landsmøtet skal avholdes i forskjellige deler av landet. Landsmøtet avholdes innen 15. juni hvert år og kunngjøres til det enkelte medlem minst 3 måneder før Landsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 2 mnd. før Landsmøtet. Forslagsrett til Landsmøtet har alle medlemmer av HoF.

Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet sendes senest ut 1 måned før møtet finner sted.

På ordinært Landsmøte behandles:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap for perioden
 • Innkomne forslag
 • Virksomhetsplan/Aktivitetsprogram
 • Fastsettelse av kontingent og brøk for overføring til lokallagene.
 • Budsjett
 • Valg

Valg av:

Hovedstyret:

 • Leder
 • Nestleder
 • 5 styremedlemmer
 • 4 varamedlemmer

Valgkomite:

 • Leder
 • 2 komitémedlemmer
 • varamedlem

Valg av revisor

 • Statsautorisert revisor

Valgperioden er fra Landsmøte til Landsmøte. Eventuelt andre valg som Landsmøtet finner det nødvendig å foreta.

3.3. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når hovedstyret bestemmer det, eller når over 50 % av lokallagene ønsker det. Innkalling med sakspapirer til ekstraordinært landsmøte sendes ut til alle medlemmer med oppdatert post- eller e-post adresse, senest en måned før møtet skal finne sted.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for.

3.4. Hovedstyret

Hovedstyret konstituerer seg selv med sekretær, økonomiansvarlig og andre nødvendige funksjoner. Hovedstyret, inkludert varamedlemmer, skal ha en kjønnsfordeling med minimum 40% av ett kjønn.

Om den av landsmøtet valgte styrelederen trer ut av styret i løpet av valgperioden, rykker den av landsmøtet valgte nestlederen opp som ny styreleder. Om også nestlederen trer ut av styret samtidig med styrelederen, eller mens denne sitter som ny styreleder, skal det gjenværende hovedstyret overlate til lokallagene å bestemme videre håndtering av saken. 

Lokallagene kan da velge mellom følgende to alternativ:

 1. Be om at det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der det velges ny leder og nestleder.

  Eller

 2. Gi det gjenværende hovedstyret fullmakt til å konstituere seg med leder og nestleder som sitter fram til førstkommende ordinære landsmøte.

Det alternativ som velges av mer enn 50% av de lokallag som har uttalt seg om saken, skal så gjennomføres. Dersom begge alternativene får 50%, skal det sittende hovedstyret avgjøre hvilket av alternativene som skal gjennomføres.

Hovedstyret har ansvaret for driften og er i det daglige HoFs øverste organ i henhold til vedtak gjort av Landsmøtet.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene, inkludert varamedlemmene er til stede.

Alle vararepresentanter skal ha tilsendt innkalling, saksliste, protokoll og sakspapirer og kan møte på alle hovedstyremøter med talerett.

Hovedstyret har møte minst 6 ganger pr. år, eller oftere, etter behov.

Hovedstyret har myndighet til å oppnevne og oppløse utvalg etter behov, og bestemme antall medlemmer, mandat og varighet for disse.

Hovedstyret har ansvaret for innkreving av kontingent og andre lovbestemte tilskudd.

Hovedstyret ansetter administrasjon og øvrige medarbeidere ved hovedkontoret og kan delegere myndighet til administrasjonen eller andre.

 

4. VALGKOMITÈEN

Landsmøtet i Holistisk Forbund, skal velge en valgkomite bestående av tre medlemmer og et varamedlem. Blant disse velger Landsmøtet også leder av valgkomiteen. Hovedstyret innstiller på ny valgkomite. Begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteens oppgave er å komme med innstilling til landsmøtet på styre med vararepresentanter og revisor i Holistisk Forbund, med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende paragrafer i vedtektene som omhandler dette. Valgkomiteen skal komme med kun ett forslag til hver av de i vedtektene angitte vervene.

Alle de foreslåtte kandidatene skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt ja til å la seg velge til det verv forespørselen gjelder. Valgkomiteen skal i sine forslag ta hensyn til geografisk spredning.

Forut for sitt arbeid, skal valgkomiteen innhente minst følgende opplysninger:

 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ønsker å la seg gjenvelge
 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ikke ønsker å la seg gjenvelge
 • om lokallagene har forslag til styrekandidater og varamedlemmer og medlemmer til ny valgkomite.

Ut over dette arbeider valgkomiteen fritt, men det er det sittende hovedstyrets oppgave å forsikre seg om at valgkomiteens arbeid er i gang i forsvarlig tid før et Landsmøte.

Om det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der valg er en påkrevd del av dagsorden, er det den del av organisasjonen som etter vedtektene kan innkalle til møtet og som i det aktuelle tilfellet gjør det, som også legger premisser for valgkomiteens arbeid i forkant av det ekstraordinære landsmøtet.

 

5. LOKALLAG, LOKALE STYRER OG LOKALE ÅRSMØTER.

5.1. Lokallag

Et lokallag kan kun organisere medlemmer innenfor en kommunegrense/ bydelsgrense. I større kommuner, som f.eks. Oslo, kan det opprettes flere lokallag. Godkjenning av mer enn ett lokallag innenfor en kommune, må gjøres av hovedstyret. I strøk hvor medlemmene bor spredt, kan hovedstyret godkjenne et lokallag med en annen geografisk inndeling. I fylker der det er minst tre lokallag, kan disse opprette fylkeslag. Et fylkeslag kan kun organisere lokallag innenfor en fylkesgrense. Alle medlemmer i kommuner/ fylker der det ikke finnes lokallag organiseres av HoF sentralt.

5.2. Mønstervedtekter for lokallag:

Et lokallag kan opprettes lokalt eller i kommunen når 3 medlemmer ønsker det. Lokallaget skal ha den samme formålsparagraf som Holistisk Forbund. Et lokallagsstyre velges av medlemmene i lokallaget og skal bestå av min. 3 personer. Det avholdes regelmessige årsmøter hvert år. Protokoll fra årsmøtet sendes hovedstyret.

Lokallaget kan ikke vedta en egen fast lokallagskontingent. Ut over dette kan lokallaget utvikle egne vedtekter.

Midler fra lokallag som oppløses skal tilfalle Holistisk Forbund sentralt. Styret i lokallaget har myndighet til å opprette og oppløse lokalutvalg etter behov. Organisasjonen sentralt har muligheter til å be om endringer eller tillegg i lokallagsvedtektene.

Før et lokallag formelt stiftes, skal forslag til vedtekter sendes hovedstyret i Holistisk Forbund for godkjenning. Et lokallag med et valgt styre melder virksomheten til Brønnøysund-registeret og får eget organisasjonsnummer. 

Vedtektsendringer som foretas av lokallag skal godkjennes av hovedstyret. Tvistesaker om dette avgjøres av landsmøtet med simpelt flertall. Der ikke annet er angitt i lokallags-vedtektene gjelder Holistisk Forbunds vedtekter.

 

 6. AVSTEMMNING – LØSNING AV KONFLIKTER

På alle møter er organisasjonen, i alle ledd, opptatt av å finne enighet. Ved knappe avgjørelser vil vi jobbe for å bruke alternative metoder/modeller til løsning.

 

7. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Formålsparagrafen kan endres med 3/4 flertall.

 

8. OPPLØSNING AV HOLISTISK FORBUND.

HoF kan oppløses av 3/4 flertall på to påfølgende ordinære Landsmøter.

De verdier/midler som eksisterer i HoF sentralt overføres til lignende formål vedtatt av det samme organ som har vedtatt oppløsningen.

Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom stiftes i 2021

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn