HJEM / ORGANISASJON / EKSTERNE TILSLUTNINGER


STL – samarbeidsrådet 

Behovet for tros- og livssynsdialog i samfunnet er viktigere enn noensinne. Det norske samfunn er i løpet av de siste tiårene blitt svært mangfoldig. Det består av ulike etniske, religiøse og kulturelle grupper, noe som kan skape motsetninger. Samarbeidsrådet jobber derfor for å fremme dialog og gjensidig respekt mellom ulike religioner og livssyn.

 

Samarbeidsrådet består av 14 medlemsorganisasjoner som representerer et vidt spekter av tros- og livssynssamfunn i Norge.

 

I regi av Samarbeidsrådet er det en lokal dialoggruppe i hver av de største byene i Norge. I dialoggruppene møtes medlemmer fra ulike tros- og livssynssamfunn til dialog, for gjensidig berikelse. De arbeider også med lokale saker som omhandler religion og livssyn.

 

Holistisk Forbund har representanter som deltar i den lokale dialoggruppen i Oslo, Bergen og Stavanger.

 

Samarbeidsrådet har en viktig rolle i religions- og livssynspolitikken, og er aktiv høringsinstans for offentlige myndigheter i saker som berører tros- og livssynssamfunnene.

 

Se mer på Samarbeidsrådets hjemmeside http://trooglivssyn.no
Earth Charter

Holistisk Forbund har tilsluttet seg The Earth Charter/«Erklæringen om jorden». Den gir verdier og prinsipper for en varig fremtid.

 

Menneskehetens felles verdigrunnlag

Earth Charter er, sammen med FNs menneskerettighetserklæring, ment å være menneskehetens felles verdigrunnlag. Menneskerettighetene gir rettigheter. The Earth Charter gir plikter.

 

Fra økologi til helhetlig verdigrunnlag

Ved FN-konferansen i Stockholm i 1972 ble oppmerksomheten for første gang rettet mot verdens økologiske framtid. I 1987 ble Brundtland-kommisjonen nedsatt og kom seinere med en rapport om verdens bærekraftige utvikling. I 1992 møttes mange av verdens ledere i Rio de Janeiro. Måler var å utarbeide og vedta et Earth Charter.

 

The Earth Charter er delt inn i fire hovedprinsipper:

I RESPEKT OG OMSORG FOR MENNESKEHETEN

II ØKOLOGISK INTEGRITET

III SOSIAL OG ØKONOMISK RETTFERDIGHET

IV DEMOKRATI, IKKEVOLD OG FRED

 

Hver av disse fire hovedprinsippene er delt i fire underpunkter. Disse 16 prinsippene er:

 

I RESPEKT OG OMSORG FOR MENNESKEHETEN

1 Respektere jorden og biologisk mangfold

2 Ta vare på menneskeheten gjennom forståelse, innlevelse og kjærlighet

3 Bygge opp demokratiske samfunn som er basert på medvirkning og som er rettferdige, bærekraftige og fredelige

4 Ta vare på jordens rikdommer og skjønnhet for nåværende og framtidige generasjoner

 

For å kunne gjennomføre disse fire, omfattende forpliktelsene, er det nødvendig med:

 

II ØKOLOGISK INTEGRITET

5 Beskytte og opprettholde jordas økosystemer, med spesielt fokus på den biologiske mangfoldigheten og de naturlige prosessene som opprettholder alt liv.

6 Forhindre skade som den beste måten å beskytte miljøet på. Hvis kunnskapene er begrensede, anvend føre-var-prinsippet.

7 Innføre produksjons- og forbruksmønstre og gjenvinningsmåter som opprettholder jordas regenererende evne, menneskerettigheter og trivsel i nærmiljøet

8 Satse på økt forskning rundt økologisk gjenvinning og fremme utveksling av og vidstrakt bruk av den kunnskapen som eksisterer.

 

 III SOSIAL OG ØKONOMISK RETTFERDIGHET

10 Sørge for at økonomiske aktiviteter og institusjoner på alle nivåer fremmer menneskelig utvikling på en akseptabel og bærekraftig måte.

11 Sikre likestilling og rettferdighet mellom kjønnene som en forutsetning for bærekraftig utvikling og sikre allmenn tilgang til utdannelse, helsevesen og det økonomiske liv.

12 Opprettholde menneskerettigheter for alle, uten diskriminering, i et naturlig og sosialt miljø som støtter menneskelig verdighet, fysisk og åndelig velvære med spesiell oppmerksomhet på rettighetene til mennesker og minoriteter.

 

IV DEMOKRATI, IKKEVOLD OG FRED

13 Styrke demokratiske institusjoner på alle plan, sørge for styreformer preget av åpenhet og ansvarlighet, delaktighet i beslutningsprosesser og rettferdighet.

14 Gjøre livslang læring, kunnskap, verdier og ferdigheter som er nødvendige for å skape en bærekraftig utvikling til del av den formelle utdanningen.

15 Behandle alle levende vesener med respekt og omtanke

16 Skape et samfunn av toleranse, ikkevold og fred

 

Disse 16 prinsippene er igjen delt i konkrete punkter som sier hva vi kan gjøre. Se det fullstendige dokumentet her:

http://www.earthcharter.no/the-earth-charter/

 

 

EC International 

Earth Charter tas i bruk på mange måter rundt om i verden. Du kan finne mange opplysninger og mange tips på det internasjonale nettstedet:
http://www.earthcharterinaction.org
Forum for utvikling og miljø (ForUM)

 

Forum for utvikling og miljø (ForUM) består av rundt 50 norske organisasjoner og er et religiøst og partipolitisk uavhengig nettverk. Vår visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne.


Nettverk

ForUM representerer mange ulike organisasjoner og har kunnskap om og utvikler politikk innen feltene klima, miljø, utvikling, fred og menneskerettigheter. Til sammen representerer våre medlemsorganisasjoner et stort og kunnskapsrikt mangfold, med en stor del av Norges befolkning som medlemmer, som ønsker å stå sammen for å fremme en rettferdig og bærekraftig utvikling i verden. Vi har også et bredt internasjonalt nettverk.

Kompetansemiljø

ForUM har tung kompetanse på sentrale utviklingspolitiske temaer. Vi driver kunnskaps- og politikkutvikling, holder oss oppdatert på det siste innen våre felter, og vi er løsningsorienterte. Vi sitter på oppdatert kunnskap som er relevant når beslutninger skal tas, og har en viktig rolle som pådriver overfor norske myndigheter på spørsmål som FNs bærekraftsmål, utviklingsfinansiering, næringsliv og utvikling, de internasjonale klimaforhandlingene og forhandlingene om en ny naturavtale i FN.

Vi skal:

 • legge til rette for felles politikkutvikling i internasjonale miljø- og utviklings­spørsmål.
 • være et faglig kompetansemiljø på internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål.
 • drive politisk påvirkning på prioriterte områder.
 • være en sentral møteplass for freds-, miljø- og utviklingsorganisasjoner i Norge.

høyne det faglige nivået i våre egne organisasjoner og hos partnere.

 • utveksle kunnskap og skape debatt.
 • presentere faglig velbegrunnede og bredt forankrede synspunkt.
 • fremme perspektivene fra sivilsamfunnet i Sør i utviklingspolitikken.

Våre verdier:

 • Menneskerettighetene er universelle og ufravikelige. Alle mennesker er like­verdige.
 • Økologisk balanse. Jorda har begrenset bæreevne, og ressursene må derfor forvaltes slik at alt liv og fremtidige generasjoner sikres et livsmiljø i økologisk balanse. Mangfoldet av natur, livsformer og kulturer må vernes om.
 • Rettferdig fordeling. Makt og ressurser må fordeles rettferdig slik at alle sikres innflytelse og lik rett til basisgoder som vann, mat, helse, menneskelig sikkerhet, utdanning og arbeid.
 • Demokrati. Alle har rett til å delta i styringen av samfunnet. Folkevalgte organer skal styre, lokalt, nasjonalt og globalt.
 • Fred. Væpnet vold forårsaker og forsterker fattigdom, utarmer naturen og hindrer utvikling. Konflikter skal søkes løst med fredelige midler. Internasjonal humanitær rett må respekteres.


 

 

KAN

Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet.

Se hvem som er med her.

I dag finnes det mange ansvarlige selskaper som gjør det de kan for å ivareta mennesker og miljø, både i egne bedrifter og hos underleverandører. Dessverre forekommer det menneskerettighetsbrudd knyttet til næringsvirksomhet. Ved å lage et felles regelverk for alle utjevner vi forskjellene og skaper like konkurransevilkår.
 

De siste årene har flere land brukt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) som utgangspunkt for å etablere menneskerettighetslover for næringslivet. Dette mener vi også Norge bør gjøre.

 

Les hele plattformteksten her

 

I Norge har Etikkinformasjonsutvalgets rapport fra november 2019 lagt et godt grunnlag for en menneskerettighetslov for næringslivet. KAN anbefaler at regjeringen bygger videre på dette forslaget for å utvikle en menneskerettighetslov for næringslivet.

Fredag 9. april la Regjeringen frem Åpenhetsloven, basert på Etikkinformasjonsutvalgets rapport. Her kan du lese styringsgruppa kommentar på lovforslaget. 


KAN jobber for

KAN ber om en menneskerettighetslov for næringslivet som:

 • Forplikter norske bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) gjennom:
  • En offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres.
  • Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø.
  • Å iverksette tiltak på bakgrunn av nevnte vurderinger. 
  • Å ha prosedyrer for oppreisning. 
 • Forutsetter så stor grad av åpenhet som mulig om aktsomhetsvurderinger og tiltak.
 • Inneholder hensiktsmessige sanksjonsmuligheter for å sikre etterlevelse.
 • Forplikter norske myndigheter til å tilgjengeliggjøre ressurser for dette arbeidet.


Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom stiftes i 2021

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn