mars 2007

Innspill på utkast til forslag fra Bostadutvalget til formål med opplæringen og formål for barnehagen.

(av Sidsel Smith-Meyer og Karine Dybvik)

Som medlemsorganisasjon i STL – Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynsamfunn har Holistisk Forbund blitt invitert til å komme med innspill på de fire utkastene til forslag fra utvalget i brev av 24. Januar 2007.

Tro og livssyn

Vi mener formålsparagrafene i opplæringen og barnehagen må være gjennomgående tros- og livssynsnøytrale.

Vi mener at mangfoldet av tro og livssyn i samfunnet vårt i dag er positivt og har en verdi i seg selv. Opplæringen bør anerkjenne dette fremfor at mangfoldet bare er noe som skal tolereres og takles.

Dette mangfoldet er en realitet og må ha plass i skolehverdagen. Vi ønsker ingen sekularisering av skolen og barnehagen.

Kultur/kulturarv

I spørsmålet om forankring i kulturarv og tradisjoner mener vi at det å henvise til spesifikke religioner, idelogier, osv. er uheldig da kulturarven er mye videre og det er vanskelig å definere mangfoldet i denne. Å nevne noen vil være diskriminerende.

Vi vil dessuten minne om at kulturarv handler om mer enn religion, livssyn, vitenskap osv.

Vi syns dessuten det er viktig at opplæringen hjelper elevene til å føle en trygghet i egen kultur, historie og tradisjoner. 

Verdier

Vi mener at opplæringen bør bygge på menneskerettighetene og grunnleggende verdier som i vårt samfunn i dag har tilslutning fra ulike tros- og livssynstradisjoner.

Vi er imot at allmennmenneskelige verdier blir omtalt som kristne eller humanistiske.

Økologi

Vi mener formuleringene om naturen i forslagene viser til et gammeldags natursyn. Formuleringer som ”forvalte naturen klokt”, ”ta vare på”, ”gi forståelse og respekt for naturen” viser til en todeling – ”oss” og ”den”. Mens dagens og fremtidens utfordring krever nettopp en erkjennelse av at menneskene er uløselig en del av det hele og våre liv er avhengig av naturens liv. Vi har felles liv. ”Økologisk forståelse” er et bedre uttrykk enn formuleringene i forslagene.

Vi mener opplæringen bør fremme økologisk forståelse og kjærligheten til alt liv og opplevelsen av å være en del av helheten/naturen.

Eleven

Vi syns at det er typisk for alle forslagene at samfunnet skal gjøre elevene til noe. Vi mener tvert imot at det er viktig å anerkjenne og ha tillit til hver enkelt elevs unike potensiale. Opplæringen skal legge til rette for at dette kan få utfolde seg, og til at elevene kan skape sin individuelle plass i og gi sitt unike bidrag til helheten/samfunnet.