november 2008

Medmorskap. Høring – forslag til forskrift til barnelova om medmorskap m.m.

Holistisk forbund er opptatt av at menneskerettighetene forankres i forskrifter og lover lokalt i Norge og gleder oss derfor over muligheten av at barn kan få flere som har ansvar generelt og forsørgeransvar spesielt, gjennom medmorskap.

Holistisk forbund er veldig fornøyde med at den nye ekteskapsloven er på plass og skal tre i kraft ved årsskiftet. Vi ser også at myndighetene har jobbet godt for å sikre at de fleste praktiske ting er på plass, slik at loven får reel virkning 1. januar.

Hva angår barneloven og medmorskap vil vi likevel peke på noen ting som fortsatt gjør at barn av heterofile og homofile og lesbiske foreldre fortsatt forskjellsbehandles i lovverket. Vårt utgangspunkt for loven er at heterofile, lesbiske og homofile må behandles mest mulig likt. Spesielt viktig er det at barn av heterofile og barn av homofile blir behandlet likt. Barna må ikke forskjellsbehandles på grunn av dogmatiske regler som vi tidligere styrte etter.

Ved assistert befruktning i utlandet er det lagt inn en forskjellsbehandling i loven av barn av lesbiske og barn av heterofile. Barn av lesbiske må komme til verden ”innafor godkjent helsestell” og identiteten til sædgiver må være kjent. Hvorimot barn av heterofile vil få to foreldre uavhengig av hvorvidt det anvendte helsestell er godkjent og uavhengig av om sædgivers identitet er kjent.

Det betyr at det stilles større krav til lesbiske som benytter seg av assistert befruktning i utlandet enn det gjøres til heterofile for at barna deres skal sikres to foreldre fra fødselen. En slik forskjellsbehandling er meget uheldig, og vi ser ingen saklig grunn for den. Hvis man ønsker at barn som er kommet til verden ved assistert befruktning skal sikres rett til å komme til verden ved godkjent helsestell må en slik rett være generell og ikke avhengig av foreldrenes seksuelle orientering. Det samme gjelder hvis man ønsker å sikre barn som er kommet til verden ved hjelp av donorsæd skal ha mulighet for å vite hvem som er det biologiske opphav.

En slik rett må også være generell og ikke avhengig av om foreldrene har det samme eller forskjellig kjønn.

Vi ser ingen grunn til slik forskjellsbehandling og ser ikke hvordan den kan hjemles i menneskerettighetserklæringen.

Det betyr at fastsettelse av medmorskap, så langt det i det hele tatt er mulig, bør skje på samme måte som fastsettelse av farskap i de sakene hvor et heterofilt par har fått assistert befruktning med donorsæd.

Vi mener det er riktig av departementet å ha fokus på å gjøre prosessen for å fastslå medmorskap enklest mulig. Vi mener imidlertid at departementet legger opp til en mer omfattende prosess en det som er nødvendig.

Departementet foreslår at kvinnen som søker medmorskap må samtykke til assistert befruktning i tråd med praksis ved assistert befruktning av heterofile i dag. Vi mener at etter et slikt samtykke bør medmorskap etter fødselen kunne fastsettes automatisk uten ytterligere søknad fra foreldrene.

Medmorskap fastsettes av hensyn til barnets rett til to juridiske foreldre fra fødselen.

Departementet legger i høringsnotatet opp til at det må søkes om medmorskap før dette kan fastslås.

Dette mener vi er unødvendig i og med at kravene for å bli medmor må være oppfylt for i det hele tatt å få assistert befruktning. Av denne grunnen er vi også enig med departementet i at fastsettelse av medmorskap bør kunne skje før barnet er født.

Ved assistert befruktning i utlandet bør det være mulig i løpet av graviditeten å få registrert at man kan dokumentere bruk av godkjent helsestell, sædgiver med kjent identitet og at medmor har gitt samtykke før fødselen, slik at medmorskap også i disse tilfelle kan fastsettes automatisk så snart barnet er født eller før. Foreldrene bør kunne få informasjon om at en slik registrering er nødvendig for å sikre barnet i forbindelse med svangerskapskontroller hos lege eller på helsestasjon.

Det foreslås at samtykke skal skrives på fastsatt blankett. Vi mener dette kan gjøre det unødvendig vanskelig å sikre et slikt samtykke, der assistert befruktning finner sted i utlandet. Av hensyn til barnets rett til to juridiske foreldre må det også sikres at par som drar til utlandet for å få assistert befruktning uten å være kjent med kravet om samtykke har mulighet for å avgi en erklæring om slikt samtykke i etterkant.

Departementet foreslår at folkeregistermyndighetens databaseopplysninger legges til grunn, når medmor skal fastslås etter § 3 i barneloven, fremfor at paret selv må fremskaffe vigselsattest. Vi mener dette er nødvendig for å sikre at medmorskap fastsettes mest mulig automatisk.

Departementet foreslår også at det ved fastsettelse av medmorskap etter § 4 i barneloven er tilstrekkelig at paret var samboere når den assisterte befruktning en ble gjennomført med henvisning til samtykke til assistert befruktning fra kvinnens samboer. Vi er enige med departementets vurdering av at hensynet til barnets rett til å få to foreldre fra fødselen tilsier en slik løsning. Det legges opp til å legge databaseregistrerte opplysninger om felles bosted til grunn, samtidig som det åpnes for at samboerskap kan dokumenteres på andre måter. En slik fleksibilitet er positiv og ønskelig.

Departementet foreslår at ”godkjent helsestell” defineres som helsestell oppført på liste.

Vi mener det er uheldig at en slik liste over godkjent helsestell bare kommer til anvendelse når foreldrene er av samme kjønn. Det er en usaklig forskjellsbehandling. Forslag til gjennomføring av lovens ordlyd om godkjent helsestell i høringsnotatet både i Europa og utenfor Europa blir som konsekvens herav en usaklig forskjellsbehandling. Men slik lovens ordlyd er mener vi at departementet må legge opp til en praksis, hvor godkjenning av helsestell i forhold til kravene i barneloven og medmorskapsforskriften gjøres mest mulig lempelig.

Det bør ikke legges opp til at medmorskap avvises fordi det ikke er brukt korrekt fastsatt blankett til samtykke, slik departementet legger opp til i høringsnotatet. Vi ser ikke noen grunn til en slik restriktiv praksis.

Det bør også være mulig å få fastsatt medmorskap hvis helsestell brukt i utlandet blir godkjent i etterkant av at assistert befruktning har funnet sted.

Hvis departementet likevel går for en løsning med en søknadsprosess, så må det sikres at fastsatt blankett for prosessen er tilgjengelig på alle fødestuer i Norge, slik at søknaden kan skrives under og sendes inn straks barnet er født.

I forbindelse med endringene av retningslinjene for stedbarnsadopsjon valgte man at medmor ikke skulle bindes til å ta ut ”fedrekvoten” fordi man ikke kunne være sikker på om man rakk å få igjennom stedbarnsadopsjonen. Dette ville gjøre en slik binding uhensiktsmessig og urettferdig. Vi mener at man ved medmorskap fastslått ved § 3 og § 4 etter barneloven bør likestille medmor med far i forhold til å ta ut foreldrepermisjon og ”fedrekvote”.

Marianne Westby, leder av fagutvalget i Holistisk forbund har saksbehandlet høringen.

Høringen baserer seg på behovs baserte innspill fra målgruppen som er organisert i LLH,  og vi har i denne høringen som i andre nær kontakt med målgruppens behov. 

Her ved Karen Pinholt

Leder, LLH

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Holistisk forbund ved hovedstyret har behandlet og vedtatt høringen slik, samt sendt inn høringssvaret.