Oslo, 5. desember 2014

Herved foreligger Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sitt høringssvar til høringsnotatet om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, kapittel 4: «Faget religion, livssyn og etikk (RLE)».

Innledende kommentarer

STL finner det kritikkverdig at ingen tros- eller livssynssamfunn eller deres paraplyorganisasjoner er inkludert i listen over høringsinstanser. Vi antar at dette er et bevisst valg og etterlyser departementets begrunnelse for dette. Fellesfagets historie har siden utgivelsen av NOU 1995: 9 «Identitet og dialog» vist at tros- og livssynssamfunnene og deres medlemmer mer enn de fleste berøres av endringer i den offentlige skolens tilnærming til undervisningen om tro, livssyns, filosofi og etikk. Majoritetssamfunnets ignorering av vesentlige minoritetsperspektiver i prosessen under utviklingen av faget var sterkt medvirkende til at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ble etablert i 1996.

Om foreslåtte endringer i RLE-faget

I Kunnskapsdepartementet (KD) sitt høringsnotat om foreslåtte endringer i dagens RLE-fag understrekes det at undervisningen skal foregå på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte, og vil altså ikke være forkynnende eller indoktrinerende. STL synes det er positivt at KD er bevisst, og tydeliggjør, disse menneskerettslige forpliktelser samt forpliktelser i henhold til opplæringsloven.

Imidlertid mener STL, i likhet med sentrale fagmiljøer, at det er uklokt å endre faget uten forutgående utredning og evaluering av dagens RLE-fag. Faget er av stor betydning som arena for utvikling av forståelse, toleranse og respektfull sameksistens gjennom dialog. I tråd med dette mener STL det er viktig at det foretas en grundig vurdering av i hvilken grad nåværende fag fungerer etter intensjonen, før eventuelle endringer fastsettes og innføres.

Om religions- og livssynsundervisning i skolen

STL mener også det er viktig å kartlegge hvordan man best kan sikre at lærere i skolen har god kunnskap om ulike religioner og livssyn, og er trygge på bruk av metoder som sikrer dialog og likeverdighet i presentasjon og håndtering av mangfoldet blant elevene. Dersom det gjennomføres en evaluering av faget, og denne viser behov for faglige endringer, vil STL gjerne involveres og bidra med relevant religions- og livssynskompetanse om ønskelig.

I forlengelsen av en eventuell evaluering av RLE-faget, anbefaler STL i tillegg en vurdering av om religion og livssyn på sikt bør innlemmes også i andre fag, på bakgrunn av samfunnsmessig historisk og kulturhistorisk betydning.

Avsluttende kommentarer

STL synes det er positivt med konstruktiv dialog og debatt om religions- og livssynsundervisning i skolen, men mener det er svært uheldig at faget stadig underlegges endringer. RLE-faget er et for viktig fag til å bli gjenstand for polarisering og livssynsstrid. Vi håper KD tar i betraktning den mangeårige turbulensen omkring faget og tenker langsiktig om RLE-fagets framtid. Det må være en målsetning at faget står uendret de kommende årene, noe vi mener KD bør tilrettelegge for og arbeide for å sannsynliggjøre. Dette vil blant annet innebære at faget er tilpasset vårt pluralistiske samfunn ved å inkludere og samle alle elever, uavhengig av religions- og livssynsmessig tilknytning.