Dato 11. mai 2021

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn. Denne retten til å ha et eget livssyn er en viktig del av demokratiet. Holisme er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten.

Holistisk Forbund viser til Pressemelding og høringsbrev av 5. mai 2021 og takker for muligheten til å komme med våre vurderinger av regjeringens forslag til endring i smittevernloven.

Hastverksarbeider i anledning en pandemi

Holistisk Forbund forstår regjeringens behov for tiltak for å begrense smitten av covid19.

Lovforslaget vil kunne innskrenke viktige menneskerettigheter for enkelte grupper. Vi ser ikke at konsekvensene av dette er godt nok utredet.

Grunnlovens § 28

I denne grunnlovsparagrafen kommer det fram at «saker av viktighet» skal fattes i statsråd. Nedstengningen 12. mars 2020 ble foretatt av Helsedirektoratet. Denne måten å overse Norges Grunnlov på er vi sterkt uenig i.

 

Bruk ikke avklart

Korona sertifikatets bruk er til nå ikke avklart, regjeringen vil beslutte hvordan sertifikatet skal brukes i gjenåpningen av samfunnet i tiden framover.

Holistisk Forbund mener at så lenge ikke bruken er blitt avklart, så er det heller ikke grunnlag nok for en endring i lovverket. Vi oppfordrer Regjeringen til å grundig undersøke konsekvensene for individets og samfunnets rett ved en slik lovendring.  

Under utvikling

Koronasertifikatet vil bestå av tre deler:

  • en del som viser vaksinasjonsstatus
  • en del som viser negativt testresultat siste sju dager
  • en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

 

Holistisk Forbund stiller spørsmål til hvor lenge et slikt koronasertifikat vil være nødvendig. Så lenge vesentlige detaljer for gjennomføringen mangler, mener vi at en lovendring er et hastverksarbeid som innskrenker individets rettigheter.

 

Europeisk samarbeid

I slutten av juni skal koronasertifikatet være klart i tråd med EU-krav. Koronasertifikater inngår i europeisk samarbeid for å bidra til en trygg gjenåpning av Europa. Bruken av sertifikatene vil reguleres av nasjonale myndigheter i de ulike landene.

Holistisk Forbund er kritiske til at Norges regjering følger EUs direktiver uten selv å ha utredet for bruken av koronasertifikat og alle dets konsekvenser. Norge har en annen demografi og geografi, samt annen samfunnsstruktur enn mange av de tettbefolkede landene Norge samarbeider med.

Hastverk uten erfaring og konsekvensutredning

Når et forvaltningsorgan skal treffe en avgjørelse, må saken være tilstrekkelig utredet i henhold til forvaltningsloven. Er ikke beslutningsgrunnlaget godt nok, risikerer forvaltningsorganet å treffe en avgjørelse som er ulovlig, uhensiktsmessig eller vilkårlig.

Holistisk Forbund peker på at forvaltningsloven stiller krav til at en sak skal være så godt utredet som mulig før vedtak og lovendringer skjer. De som blir berørt av en forskrift, skal få anledning til å uttale seg før den blir innført. Vi mener at dette ikke er gjort, noe som utgjør en trussel for demokratiet. 

Grunnloven § 92

«Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

Holistisk Forbund mener at det aldri må benyttes metoder som belønning og straff (redusert samfunnsdeltagelse) for å styre den norske befolkningen.

 Grunnloven § 94

«Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.»

Holistisk Forbund ser at en lovendring om koronasertifikat, er et frihetsberøvende tiltak som vil hindre deler av befolkningen i å bevege seg fritt. Ved innføringen av et sertifikat vil enkeltaktører kunne utelukke deler av befolkningens tilgang til normale samfunnstjenester som reiser og deltagelse i samfunnet (museer, cafeer, arrangement innen kunst og underholdning, begrense adgang til generelle deltagelse i et samfunn). Et koronasertifikat vil på den måten kunne føre til forskjellsbehandling.  

Grunnloven § 98

«Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Holistisk Forbund mener at det må legges stor vekt på at ingen skal forskjellsbehandles på grunnlag av om de kan fremvise koronasertifikat eller ikke. Det må ikke kreves sertifikat når det ikke er nødvendig.

Holistisk Forbund støtter regjeringens hensikt med å vaksinere størst mulig del av befolkningen. Det kan likevel være forskjellige grunner til at enkeltindivider velger å ikke ta vaksinen, av personlige tro- eller helsemessige årsaker. Vi ønsker ikke at disse personene blir uforholdsmessig forskjellsbehandlet.

Grunnloven § 106

«Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.»

Holistisk Forbund mener at slik lovforslaget foreligger nå delegeres myndigheten til å definere bruken av sertifikatet til departementet. Mens håndhevelsen av reglene vil måtte gjennomføres av sivilsamfunnet. Dette mener vi er svært betenkelig.

Grunnloven § 109

«Alle har rett til utdannelse. Barn har rett til å ta imot grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner.»

Holistisk Forbund er redd for at barn og unge vil kunne få utdanning med ulik kvalitet om noen med koronasertifikat får tilgang til fysisk undervisning og andre må holde seg hjemme pga. manglende vaksinering.

I tillegg er vi bekymret for barn og unges psykiske helse. I en undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk Studentorganisasjon (NSO) svarer 3 av 5 norske studenter at de har følt seg mer ensomme etter koronautbruddet i mars 2020. I 2018 SHoT-undersøkelsen svarte 1 av 3 studenter ja på samme spørsmål. En undersøkelse av TEKNA viser at 59% av studentene svarer de har følt seg alene og isolerte i forbindelse med korona.

Barnekonvensjonen

Artikkel 27: «Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle måter».

Barn har lidd under strenge koronarestriksjoner, men det har vært forståelig utfra smittevern hensyn. Det er viktig å opprettholde barns rett til utfoldelse, og å unngå uheldige begrensinger.

Holistisk Forbund opplever at et koronasertifikat vil begrense menneskerettighetene, og gi helsemyndighetene uforholdsmessig stor makt.

Dette mener vi må konsekvensutredes grundig.

For Holistisk Forbund 11. mai 2021

Kari Bansal, styreleder