HJEM / AKTIVITETER / SMITTEVERNVEILEDER - ikke aktuell

De fleste av disse reglene gjelder ikke lenger.

Se oppdatert informasjon på Koronavirus - Helsenorge 


Gjeldene regler fra 21.01.22

Innendørs uten faste tilviste plasser

 • maks 30 deltakere

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 

 • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

 

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 

 • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

 

Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster - helsenorge.no

 

Dokumentet er basert på en bransjestandard for religiøse handlinger og seremonier utarbeidet av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 

Godkjent av AU dato: 18.05.2020

Versjon 2       

sist oppdatert: 21.01.2022

 

Innhold

1.    Sammendrag. 3

2.    Innledning og målsetting. 3

3.    Ansvar og avgjørelsesmyndighet 4

4.    Smitteforebyggende tiltak. 4

A. Overordnede retningslinjer for å ivareta godt smittevern. 4

B. Generelt renhold. 6

C. Ansatte. 6

5. Sjekkliste for smittevern i Holistisk Forbunds virksomhet 7


1. Sammendrag

Smittevernveilederen er utarbeidet for bruk i Holistisk Forbund og er basert på en bransjestandard utarbeidet av Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn.

 

Veilederen er vurdert og godkjent av Arbeidsutvalget i Holistisk Forbund den 18.05.2020 og gyldig fra samme dato. Veilederen vil bli oppdatert ved behov og nye versjoner erstatter denne førsteutgaven. Veilederen ligger på (trossamfunn - navn hjemmeside/Facebookside) og skal være tydelig merket med «sist oppdatert dd.mm.åååå»

 

Gjenåpning av virksomhet i forbundet kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

 1. Ansvarlig arrangør holder oversikt over hvem som er tilstede 
 2. Maksimalt 30 personer (inkl. medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
 3. 1 person pr. 2 m2, dvs 1 m mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
 4. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas
 5. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.

 

Smittevernet ved gjennomføring av ritualer og aktiviteter i Holistisk Forbund bygger på fire hovedprinsipper: 

 1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

2. Innledning og målsetting

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2., i dagligtale kalt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste- og nysing – og mindre ved normal tale/snakking. Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann.

 

Ritualer ved livets store overganger som vielse, navnedag, konfirmasjon og gravferd er Holistisk Forbunds kjernevirksomhet og har en sentral rolle i mange menneskers liv. Det er derfor av stor betydning at Holistisk Forbunds kan gjennomføres ritualer når dette er smittevernfaglig forsvarlig. 

 

Formålet med veilederen er å gi tilpassede råd for å forhindre smitte av covid-19 som kan oppstå i forbindelse med ritualer og aktiviteter. Denne veilederen skal bidra til dette.

 

3. Ansvar og avgjørelsesmyndighet

Holistisk Forbund er ansvarlig for aktiviteter i regi av forbundet og at smitteverns hensyn blir godt ivaretatt når forbundet gjennomfører ritualer. 

For å sikre en forsvarlig gjennomføring av dette vil det sannsynligvis være behov for å justere lokale planer for seremonier. 

 

Holistisk Forbund er ansvarlig for å etablere internkontroll rutiner som sikrer at innemiljøet i lokaler fremmer helse, miljø og sikkerhet og forebygger sykdom. Det innbefatter også renhold ut fra denne veilederen.

 

Holistisk Forbund har et samlet ansvar for at arbeidsmiljøet for at ansatte er fullt ut forsvarlig, jf. aml. § 4-1. 

Smittevernsforsvarlig drift innebærer at alle som bidrar i og deltar i handlinger samarbeider godt. Dette inkluderer også arbeid med renhold jf. aml §2-3. Alle ansatte og frivillige som deltar, er forpliktet til å følge rådene i denne veilederen.

 

Den som leder den aktiviteten/ritualet er ansvarlig for at det blir gitt nødvendige instruksjoner til deltakere/pårørende før, under og etter handlingen/ritualet.

 

 

4. Smitteforebyggende tiltak

A. Overordnede retningslinjer for å ivareta godt smittevern

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltakene som er listet opp her gjennomføres, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

 

Informasjonsmateriell og plakater, samt annen viktig informasjon, om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider: https://helsenorge.no/koronavirus

 

a)   Syke personer skal ikke delta på Holistisk Forbunds arrangementer

 • På Holistisk Forbunds hjemmeside og i kontakt med pårørende, deltakere mv informeres det tydelig om at de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke kan delta på arrangementer. (Det bør samtidig informeres om Holistisk Forbunds nettilbud og kontaktinformasjon for samtaler mv for de som er forhindret i å delta i religiøse handlinger/seremonier.)
 • Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis de er syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 • Ansatte og frivillige har et særlig ansvar for å følge myndighetens råd om karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med påvist smitte.  

 

b)   God hygiene

 • Sørg for god informasjon ved inngangspartiet for deltagere og tilsatte med råd for å unngå smitte. 
 • Det må tilrettelegges for god håndhygiene, enten håndvask eller håndsprit for ansatte og deltakere. 
 • Håndsprit skal alltid være tilgjengelig ved inngangen. Alt utstyr som berøres av ansatte og/eller deltakere skal rengjøres før og etter bruk.

 

c)   God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

 • Inntil videre er det satt et maksimumsantall på 30 personer til stede i lokaler (uten faste plasser). 
 • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimumsantallet. Det vil derfor være nødvendig med et lavere deltakerantall i mindre lokaler for å sikre tilstrekkelig avstand. 
 • Det må tas hensyn til eventuelle kommunale bestemmelser pga. smitte situasjonen i den enkelte kommune.
 • Deltakere oppfordres så vidt mulig å komme til trossamfunnets lokaler til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.
 • Forventningen om en person pr 2 m2, dvs 1 m mellom hver person, skal ivaretas både gjennom informasjon, organisering og fysiske rammer. Dette gjelder både i selve forsamlingslokalet, ved inngang/utgang og eventuell samling i friluft. 
 • Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand. 
 • Bruk om mulig flere inn/utganger og gi god informasjon for å unngå trengsel. 
 • Det bør vurderes fysiske tiltak for å bidra til tilstrekkelig avstand, f.eks. ommøblering av lokalet, avstenging av annenhver benke/stolrad, markering på gulvet mv. 
 • Unngå felles servering av mat og drikke.
 • Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel ved utgang, kistebæring, musikkframføring mv. 

 

d)   Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 • Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det.
 • Bruk eventuelt programark eller fremvisning på skjerm/projektor. 
 • Unngå bruk av løse sitteputer.
 • Husk desinfisering av annet utstyr som kan brukes av flere personer 


 

B. Generelt renhold

Aktiviteter forutsetter rutiner for rengjøring. Rutinene skal være kjent i lokalet ved oppslag og gjelder alle rom som benyttes. 

 • Det anbefales god, generell rengjøring av lokalene. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.
 • Dørhåndtak, vaskeservanter, trappegelendre og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres bør rengjøres hyppig. Antibac e.l. kan brukes på ellers rene flater, men vær oppmerksom på at dette ikke er tilstrekkelig ved synlig skitne overflater. 
 • Utstyr som er brukt rengjøres før neste bruk. Dette gjelder også musikkinstrumenter, talerstol, mikrofoner og høyttaleranlegg. Vær bevisst på at ulike materialer og overflater tåler ulike rengjørings behandling slik at ikke eventuelle kulturminner ødelegges.  
 • Bruk av blåseinstrumenter må ha egne rutiner for bruk og renhold.
 • Dersom toaletter skal være tilgjengelige, må det også her være rutiner for renhold.

 

C. Ansatte

Ansatte skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Holistisk Forbund ved styreleder sammen med sekretariatet har et særlig ansvar for at dette skjer. 

 

Det er viktig med god dialog mellom valgte råd og de ansvarlige ansatte for å sikre god gjennomføring av religiøs aktivitet. 

 

Ritualleder må samhandle med arrangører og andre for å sikre gode smitteverns tiltak ved gjennomføring av det enkelte ritual. 

 

Denne veilederen kommer i tillegg til vedtatte HMS-rutiner i den enkelte virksomhet.     

5. Sjekkliste for smittevern i Holistisk Forbunds virksomhet

Ansvarlig for tiltaket: L/S: Leder/sekretariatet, R: ritualleder. Viktigheten av god samhandling mellom ansvarlig og alle ansatte understrekes. 

 

TiltakUtført datoMerknad

1. Opplæring av ansatte og ritualledere ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen. (L/S)

 

 

 

2. Utarbeide skriftlige rutiner og organisering av renhold som bl.a. omhandler hyppighet og metode for de ulike punktene (L/S)

 

 

 

3. Plan for håndtering av smittevern ved lokalaktiviteter rundt om i landet (L/S)

 

 

 

4. Sikre at det er nok såpe/håndsprit og tørkepapir på alle stasjoner (S)

 

 

 

5. Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene (S)

 

 

 

6. Merke av sitteplasser som kan brukes (R)

 

 

 

7. Plan for å redusere trengsel ved inngangen (R)

 

 

 

8. Legge ut informasjon til brukerne på nett (L/S)

 

 

 

9. Opprette dialog med evt. 

ansatte i risikogrupper (L)

 

 

 

11. Opprette navneliste og oppbevare denne forsvarlig i inntil 2 uker (S)

 

 

 

Organisasjonsnr.: 9856 62 509        sekretaer@holisme.no   www.holistisk-forbund.no       

Aktiviteter

Landsdekkende medlemstreff
Kommende treff

Arrangementer i regi av HoF
Arrangementer og debatter

Holistiske samtaler
En møteplass for medlemmer

Åndelig verksted
Sannhet, undring og mening

Dialoggruppe
Mangfold, likeverd og dialog

Foredrag
om en rekke temaer tilbys

Messer
og festivaler og "åpen dag"

Helsa først
mva på alternativ behandling

Ritualleder kurs
Rituallederkurs, med mer

Vervekampanjen
Verv nye medlemmer - og støtt konfirmasjonsarbeidet!

Smittevernveileder
Gjeldende regler fra 21.01.22